لیست حوزه های تحقیقاتی که بنده برروی آنها فعالیت می کنم به شرح ذیل می باشند: (به ترتیب اولویت مهارتی اینجانب و  تازگی زمانی کار بر روی آنها)