جهت مشاهده جزئیات هر یک از مقالات می توانید بر روی لینک  ستون جزئیات آن کلیک نمایید ؛ در صورت نیاز به مشاهده لیست مقالات به روز شده به پروفایل های پژوهشی بنده که ذیلا آورده شده است مراجعه نمایید.

تاریخ به روزرسانی صفحه :تیر ۱۳۹۶

 

جزئیات

DOI

نام نویسندگان و کنفرانس

عنوان مقالهPdf

|

IEEELink

۱۰٫۱۱۰۹/ISCISC.2016.7736455


Ahmadian MM, Shahriari HR.. InInformation Security
and Cryptology (ISCISC), 2016 13th International
Iranian Society of Cryptology Conference on 2016
Sep 7 (pp. 79-84). IEEE.


۲entFOX: A framework for high survivable
ransomwares detectionPdf

|

IEEELink

۱۰٫۱۱۰۹/ISCISC.2015.7387902


Ahmadian MM, Shahriari HR, Ghaffarian SM. In
Information Security and Cryptology (ISCISC), 2015
۱۲th International Iranian Society of Cryptology
Conference on 2015 Sep 8 (pp. 79-84). IEEE.


Connection-monitor & connection-breaker: A
novel approach for prevention and detection of high
survivable ransomwares


Ahmadian MM, Shahriari HR., 21st National CSI
Computer Conference , Iran (Islamic Republic of) ,
۰۸ March2016 _ 10 March2016


A framework for Detecting High Survivable
Ransomwares using hybrid behavioral analysis and
Bayesian network[In Persian]سایت پروژه


Ahmadian MM, Sadra Kardan, International Conference
on Nonlinear Modeling & Optimization, Amol,
Iran, Aug 2012


Propose a new algorithm for calculating the value
of nodes in search strategies (Case Study:8-Puzzle
problem) [In Persian]سایت پروژه


Ahmadian MM, Sadra Kardan, , International
Conference on Nonlinear Modeling &
Optimization, Amol, Iran, Aug 2012


Propose a new Algorithm for Decreasing Time
Complexity in A-Star Informed search (Case
Study:8-Puzzle problem) [In Persian]سایت پروژه


Sadra Kardan, Ahmadian MM, , International
Conference on Nonlinear Modeling &
Optimization, Amol, Iran, Aug 2012.


Propose a new algorithm for decreasing space
complexity in A-Star Informed search (Case
Study:8-Puzzle problem) [In Persian]