عنوان کتاب

تألیف یا ترجمه

نام نویسندگان به ترتیب ذکرشده در شناسنامه کتاب

سال انتشار

پروتکل کنترل صنعتی
IEC 60870-5-104
از منظر امنیت سایبری

تألیف و گرداوری

محمد مهدی احمدیان ، بابک رضازاده

۱۳۹۶ (در حال اخذ مجوز چاپ)

دست‌نوشته‌های شکست ،پلی تا موفقیت

تألیف

محمد مهدی احمدیان

۱۳۹۱